Nieuws RSS - Notaris.be Nieuws RSS - Notaris.be https://notaris.be/nieuws-pers/rss Sun, 25 Sep 2022 13:16:07 +0200 <![CDATA[Moet de notaris iets melden aan de fiscus bij een verkoop? ]]>

De notaris heeft niet alleen een informerende én adviserende rol bij een verkoop. Hij heeft ook een belangrijke meldingsplicht ten opzichte van de fiscus. Hij schrijft de ontvanger van de directe belastingen en het btw-kantoor aan omdat hij wettelijk verplicht is te informeren naar de fiscale toestand van de verkoper. En wat als de verkoper nog belastingen verschuldigd is? Dat lees je in onze nieuwe FAQ

 

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/moet-de-notaris-iets-melden-aan-de-fiscus-bij-een-verkoop Fri, 23 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vraag vanaf 1 oktober "Mijn VerbouwPremie” online aan]]> De energieprijzen bezorgen ons allemaal kopzorgen. Overgaan tot energiebesparende investeringen zoals het plaatsen van een waterpomp of een zonneboiler kan op duurzame wijze je energiefactuur doen dalen. Goed nieuws voor mensen die van start willen gaan: vanaf 1 oktober vraag je de VerbouwPremie (de premie voor renovatie én energiebesparende investeringen) eenvoudigweg online aan op één en dezelfde plaats.

Mijn Verbouwpremie is een eengemaakte premie die bestaat uit de vroegere renovatiepremie en meeste premies van Fluvius voor energiebesparende maatregelen. Denk maar aan premies voor renovatie en isolatie van je dak, buitenmuren en vloeren, werken aan elektrische installaties en de vernieuwing van sanitaire voorzieningen. Ook premies die te maken hebben met hernieuwbare energieproductie zoals het installeren van een zonneboiler of een warmtepomp komen in aanmerking.

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/vraag-vanaf-1-oktober-mijn-verbouwpremie-online-aan Tue, 20 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kan je een zorgverlener opnemen in een testament? ]]>

Mensen zijn gehecht aan hun familie, aan hun vrienden... maar wat als je op een dag ernstig ziek valt en dag na dag verzorgd wordt door medisch personeel? In deze moeilijke periode kan een hechte band ontstaan. Het gebeurt daarom af en toe dat mensen hun verzorgend personeel willen opnemen in hun testament. Maar waakzaamheid is geboden. Volgens de wet mogen sommige mensen niet zomaar van je erven of een schenking ontvangen. De FAQ van deze week legt uit waarom sommige mensen niets mogen ontvangen en wat de voorwaarden zijn. 

Twijfel je over wat je precies mag opnemen in een testament? Contacteer een notariskantoor. De notaris zal je begeleiden bij het opstellen van je testament. 

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/kan-je-een-zorgverlener-opnemen-in-een-testament Fri, 16 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Mag ik een zorgverlener opnemen in een testament? ]]> Ja, er bestaan regels. Voor mensen met weinig familie of mensen die geen goed contact hebben met hun familie, lijkt het vanzelfsprekend om iets na te laten aan de mensen die het meest voor ons hebben betekend: een dichte vriend, een verzorger, het ziekenhuis… Nochtans is enige waakzaamheid geboden.

De wetgever is immers op zijn hoede voor “erfenisbejegening” of “captatie”. Erfenisbejegening vindt plaats wanneer een persoon misbruik maakt van de zwakke gezondheid of leeftijd van een kwetsbare persoon. Dit is een vorm van bedrog en kan leiden tot de nietigheid van een testament. Veiligheidshalve heeft de wetgever dan ook bepaald dat sommige mensen niet opgenomen mogen worden in een testament.

Zo kunnen artsen en apothekers die een persoon beroepshalve hebben behandeld tijdens zijn laatste ziekte, niet aangeduid worden als begunstigden in een testament dat in deze periode werd opgesteld. Hetzelfde geldt voor een rustoord waar een bejaarde in verbleef. Deze mensen hebben immers een te grote invloed op het leven van de betrokken persoon. Er hoeft hier zelfs geen sprake te zijn van bedrog; deze mensen mogen hoe dan ook niet de begunstigde zijn van het testament van de behandelde persoon. Het spreekt wel voor zich dat de verstrekte diensten vergoed mogen worden. Hetzelfde geldt trouwens ook voor schenkingen. 

Het is niet eenvoudig te bepalen welke personen je wel of niet mag opnemen in je testament. Uiteraard mag je als patiënt de persoon bedanken die voor jou zorgt, maar dit moet met bescheiden geschenken gebeuren. Een periodieke gift, schenking of opname in een testament kan dus niet. Ook bij verzorgende niet-professionele zorgverleners of vrijwilligers kan er enige onduidelijkheid ontstaan. Zij staan niet in een machtspositie. Ze kunnen hun werk perfect weigeren en ze oefenen in principe slechts een aanvullende zorg uit op de patiënt. Daarom gaat de rechtspraak ervan uit dat deze mensen wel opgenomen mogen worden in een testament. Hoe dan ook is voorzichtigheid geboden. Op het einde van zijn leven is het mogelijk dat een aftakelende persoon sterk emotioneel gebonden is aan een vrijwillige zorgverstrekker. Ook hier mag er geen sprake zijn van enige beïnvloeding bij het opstellen van een testament. De zorgverstrekkende vrijwilliger zal indien nodig moeten bewijzen dat hij geen invloed heeft uitgeoefend op de patiënt. Zo niet kan het testament toch nietig worden verklaard!

Wil je volledige zekerheid over wat je al dan niet mag opnemen in een testament? Contacteer een notariskantoor. De notaris zal je begeleiden in deze belangrijke stap. 

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/mag-ik-een-zorgverlener-opnemen-in-een-testament Fri, 16 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Meer financiële ademruimte voor wie zijn woonkrediet niet meer kan betalen ]]> De energieprijzen swingen de pan uit. Sommige huishoudens kunnen door de stijgende prijsstijgingen hun hoofd niet meer boven water houden. Ze ondervinden moeite om hun woonkrediet af te betalen. Om hen door de energiecrisis te loodsen voorziet de financiële sector een mogelijkheid om een betalingsuitstel aan te vragen vanaf 1 oktober. De toekenning van een uitstel gaat wel gepaard met specifieke toekenningsvoorwaarden.

Wie voldoet aan de toekenningsvoorwaarden (zie hieronder), komt in aanmerking voor een uitstel van betaling van zijn woonkrediet. Dat betekent dat je als kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De interesten blijf je wel betalen.  De bank verlengt de duurtijd van je krediet met 12 maanden. Je bank zal hiervoor geen dossierkosten aanrekenen.

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/meer-financiele-ademruimte-voor-wie-zijn-woonkrediet-niet-meer-kan-betalen Wed, 14 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Een bod uitbrengen op een huis: hoe doe je dat? ]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Een bod uitbrengen op een huis doe je niet zomaar. Wanneer de verkoper het bod aanvaardt, ben je definitief en onherroepelijk gebonden! Ontdek onze tips om risico’s te vermijden.

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/een-bod-uitbrengen-op-een-huis-hoe-doe-je-dat Mon, 05 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Steeds meer Belgen sluiten een zorgvolmacht af]]> In ons land werden al ruim 250.000 zorgvolmachten afgesloten. Anticiperen op de dag dat het niet meer lukt en voorzorgen nemen, zit duidelijk in de lift. Een zorgvolmacht opstellen bij de notaris  heeft veel praktische voordelen én het biedt gemoedsrust.

Notarissen merken dat mensen nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren.

Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te betalen.

In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan de partner of aan één of meerdere kinderen.

Is er niets op voorhand geregeld met een zorgvolmacht, dan zal een bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt dan via de rechtbank.

Meer weten? Ontdek onze brochure over de zorgvolmacht.

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/steeds-meer-belgen-sluiten-een-zorgvolmacht-af Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[De verkoop van de gezinswoning na een overlijden]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Stel: ouders zijn getrouwd zonder huwelijkscontract en ze hebben kinderen. De vader van het gezin komt te overlijden en de moeder wil de gezinswoning verkopen. Kan dat zomaar? Ontdek onze videotip!

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/de-verkoop-van-de-gezinswoning-na-een-overlijden Mon, 29 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ik verkoop mijn eigendom. Hoe wordt de onroerende voorheffing verrekend?]]> De onroerende voorheffing (in de volksmond 'de grondlasten') is een belasting verschuldigd door degene die op 1 januari van een bepaald jaar eigenaar is van een onroerend goed (gebouwd of ongebouwd). Ze heeft betrekking op het lopend jaar, en dus niet zoals de inkomstenbelasting op de inkomsten van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar.

Ten opzichte van de overheid is diegene die op 1 januari van een jaar nog eigenaar is, deze onroerende voorheffing verschuldigd, ook als deze eigenaar in de loop van dat jaar zijn eigendom verkoopt. Maar hoe gaat men dan te werk bij een verkoop? Dit is op de eerste plaats een kwestie van afspraken tussen de verkoper en de koper. Verkoper en koper kunnen overeenkomen dat de onroerende voorheffing van dat jaar volledig door de verkoper of door de koper gedragen worden, of nog dat elk van beiden een deel ervan betalen. Dat wordt dan in de overeenkomst gegoten.

Is dit punt niet besproken bij de onderhandse verkoopovereenkomst, dan is het gemeen recht van toepassing. Zodra de koper het genot van het gekochte goed heeft (in de meeste gevallen bij het ondertekenen van de notariële akte), betaalt hij zijn aandeel in de onroerende voorheffing. Wordt de akte bijvoorbeeld op 1 oktober getekend, dan draagt de koper 3/12de van de onroerende voorheffing, en de verkoper 9/12de. De koper betaalt dan bij de akte aan de verkoper tegen kwijting deze 3/12de, de verkoper betaalt aan de overheid de volledige onroerende voorheffing.

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/ik-verkoop-mijn-eigendom-hoe-wordt-de-onroerende-voorheffing-verrekend Fri, 26 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[‘Wat te doen… wanneer een naaste overlijdt?’, een praktische gids in moeilijke tijden. ]]> ‘Wat te doen … wanneer een naaste overlijdt?’ is een praktische gids opgesteld door de Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Federatie van het Notariaat. Deze herwerkte versie werd geüpdatet met o.a. de meeste recente ontwikkelingen tijdens lockdowns en andere sanitaire maatregelen.

Wanneer een naaste overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Of die persoon nu lang ziek is geweest dan wel plotseling is heengegaan, de dood overvalt ons altijd. Meteen moeten een hele reeks administratieve en praktische zaken geregeld worden en soms zijn we té emotioneel of overstuur om de dingen efficiënt aan te pakken. Wat is prioritair en wat niet? Is er een bepaalde volgorde te respecteren? Misschien zijn we bang om een belangrijke formaliteit over het hoofd te zien?

Voor al deze vragen over wat er in de eerste uren en dagen na het overlijden van uw naaste moet gebeuren en wat er in de maanden nadien moet worden geregeld, hebben de KBS en Fednot deze handige gids opgesteld. Deze geeft een beknopt overzicht van alle praktische aspecten waaraan u moet denken buiten de professionele hulp om van een begrafenisondernemer, notaris, bankier, …

De gids werd herwerkt en uitgebreid met enkele nieuwe thema’s zoals ‘overlijden van een doodgeboren kind’ of ‘hoe een begrafenis regelen bij een lockdown of verstrengde sanitaire maatregelen’. Ook de ‘digitale kluis’ en een ‘repatriëring” werden verduidelijkt.

Het doel van deze gids is op een eenvoudige manier de praktische aspecten aan te kaarten waaraan in deze emotionele periode moet worden gedacht.

 

Samenwerking tussen Koning Boudewijnstichting en de Federatie van het Notariaat

De gids ‘Wat te doen… wanneer een naaste overlijdt?’ past binnen een reeks praktische gidsen die de KBS en Fednot gezamenlijk uitgeven. U kunt de brochure gratis in gedrukte vorm bestellen via de website van de KBS: www.kbs-frb.be

Ontdek de brochure hier.

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-te-doen-wanneer-een-naaste-overlijdt-een-praktische-gids-in-moeilijke-tijden Thu, 25 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Uit elkaar gaan: wat zijn dringende en voorlopige maatregelen?]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Stel: het gaat helemaal niet meer tussen jou en je partner. Er moeten snel oplossingen gevonden worden zodat je gezin niet verder benadeeld wordt. Je kan daarom naar de familierechter stappen die een reeks voorlopige maatregelen kan nemen. Ontdek onze videotip!

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/uit-elkaar-gaan-wat-zijn-dringende-en-voorlopige-maatregelen Mon, 22 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kan de notaris mij helpen als ik geld wil lenen aan mijn kind?]]> Het niet altijd gemakkelijk om projecten te financieren. Je wilt een bedrijf starten, een huis kopen, een wereldreis maken, maar de financiële kant van onze wildste dromen is vaak een reden om ze uit te stellen. Stel, je hebt een zoon of dochter die aan een dergelijk project wil beginnen. Als ouder heb je liever dat ze geen lening aangaan bij de bank. Je stelt dus voor om zelf een bedrag voor te schieten. Op die manier moeten er geen interesten betaald worden en laat je uw zoon- of dochterlief wat meer vrijheid. Maar toch… lenen is niet schenken. En hoe sterk het vertrouwen tussen jullie ook is, een lening zet je beter op papier, onder het motto “Woorden vervliegen, geschriften blijven”. Welke mogelijkheden zijn er en waarop let je best?

Je zoon of dochter kunnen een schuldbekentenis schrijven. Dit kan ofwel volledig met de hand, bijvoorbeeld “De heer en/of mevrouw ………….. erkent (erkennen) de som van …….. € (in volledige letters!) verschuldigd te zijn aan de heer en/of mevrouw……….” uiteraard met de handtekening. Voor de rest ben je vrij in het gebruik van woorden. Ofwel wordt diezelfde tekst getypt, maar dan moet er minstens eigenhandig geschreven worden “goed voor …. Euro (in volledige letters), gevolgd door de handtekening.

Een andere mogelijkheid bestaat in het opstellen van een leningsovereenkomst. Hier verbinden de twee partijen zich tegenover elkaar: de ene om geld uit te lenen, de andere om het geld terug te betalen. Hier moeten logischerwijze twee exemplaren geschreven worden.

Ben je niet zeker? Ga langs bij een notaris, hij zal je helpen bij het opstellen van het document. Het gebruik van de juiste woorden is immers van belang: een fout of onduidelijk woordgebruik kan gevolgen hebben bij je overlijden en voor veel discussies zorgen als je meerdere kinderen hebt.

Ben je bang dat uw zoon of dochter de zaak een beetje lichtjes opneemt? Dan is het gebruiken van een notariële akte een goede zaak. Niet alleen toon je aan dat je de zaak aux sérieux neemt, je geeft aan je lening bovendien een uitvoerbare titel. Dit betekent dat je desnoods beslag kunt leggen op goederen van je kind indien het weigert je terug te betalen. Bovendien kan je met een notariële akte een hypotheek vestigen als bijkomende waarborg.

Nog een tip: betaal het bedrag via een overschrijving met vermelding van de lening en laat je zoon of dochter de lening terugbetalen via een storting. Zo laten jullie beiden sporen na en kunnen jullie bewijzen dat het geld effectief is betaald en terugbetaald.

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/kan-de-notaris-mij-helpen-als-ik-geld-wil-lenen-aan-mijn-kind Fri, 19 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jarenlang samenwonen met je partner, hoe kan je een bescherming inbouwen?]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Niet trouwen, wel samenwonen? Hoe goed wordt een samenwonende partner beschermd in ons erfrecht? En kan je extra bescherming inbouwen, bijvoorbeeld als je samen een huis koopt? Ontdek onze videotip!

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/jarenlang-samenwonen-met-je-partner-hoe-kan-je-een-bescherming-inbouwen Mon, 15 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Ik ben vrijgezel en ik heb geen kinderen, wie erft wat? ]]> Bij erven wordt heel vaak aan de kinderen gedacht als erfgenaam. Kinderen zijn echter niet de enige erfgenaam. Het erfrecht werkt aan de hand van orden en graden. Kinderen komen in de eerste orde, maar bij afwezigheid van kinderen komen de andere orden in aanmerking om te erven.

Uiteraard zijn er ook mensen die geen kinderen en geen partner hebben. Wie erft dan?

Hypothese 1: De ouders van de overledene leven nog
De ouders hebben elk recht op 1/4de van de nalatenschap. Indien ze beiden nog leven, dan krijgen de broers of zussen (als de overledene een broer of een zus nalaat)  de andere helft. Indien één ouder reeds is overleden, krijgen de broers en zussen 3/4de.  Dit erfdeel erven ze in 'blote eigendom' als er een langstlevende huwelijkspartner is. De langstlevende huwelijkspartner erft immers de erfenis in vruchtgebruik. 

Hypothese 2: De ouders zijn gestorven
Hier zal de nalatenschap volgens de wet in gelijke delen verdeeld worden tussen de broers en zussen. Is één van hen overleden dan treden de kinderen van de overleden broer of zus in de plaats. Men noemt dit in het juridisch jargon “plaatsvervulling”. Broers en zussen zijn géén reservataire erfgenamen. Je kan dus afwijken van de wettelijke regeling, en in principe kan je alles schenken of nalaten aan iemand anders.

Hypothese 3: De ouders zijn gestorven en er zijn geen broers of zussen
In deze situatie zijn er geen familieleden meer van de tweede orde (broer of zus), en dus komt de derde orde in aanmerking, samen met de vierde orde. De derde orde zijn de ascendenten (ouders en voorouders) en de vierde orde zijn de andere familieleden tot en met de vierde graad (concreet oom, tante, nichten, neven, grootooms…). Er treedt “kloving” of splitsing op van de nalatenschap. De ene helft gaat naar de ascendenten langs vaderszijde, de andere helft gaat naar de ascendenten langs moederszijde.

Let op, erft er een huwelijkspartner in samenloop met een erfgenaam van de vierde orde, dan erft de langstlevende alles. De persoon in vierde orde erft in zo'n situatie niet. 

Hypothese 4: Een andere persoon bevoordelen
Je kan van deze wettelijke erfregeling afwijken. Het kan bijvoorbeeld perfect zijn dat je geen goed contact meer hebt met je ouders of je broer of zus en daarom liever hebt dat een deel van jouw nalatenschap naar iemand anders gaat. Denk maar aan een ver familielid of een vriend die veel voor jou betekent. Hou daarbij wel rekening met het voorbehouden erfdeel van de ouders.

Fiscaal is het niet altijd interessant om een niet-familielid te bevoordelen via testament of een schenking. De tarieven lopen sterk op (voor de erfbelasting is dat 25% tot 55% en voor de schenkbelasting 10% tot 40% wat de onroerende goederen betreft. Schenkingen van roerende goederen gebeuren aan een tarief van 7% ). Toch bestaan er mogelijkheden die de notaris jou kan aanraden om een fiscale kater te voorkomen. Laat je adviseren door een notariskantoor.

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/ik-ben-vrijgezel-en-ik-heb-geen-kinderen-wie-erft-wat Fri, 12 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Update Vastgoedbarometer: prijzen per gemeente en deelgemeente beschikbaar]]> Lees ook ons persbericht over waar jongeren het meest kopen!

De Federatie van het Notariaat (Fednot) publiceert vandaag als eerste de prijsevoluties per gemeente voor huizen en appartementen in de eerste helft van 2022.
Fednot analyseerde ook hoe actief jonge kopers (18-30 jaar) op de vastgoedmarkt waren, op welke locaties ze vooral kochten en in welke prijscategorie.Prijsevoluties eerste helft 2022 per gemeente beschikbaar op Notaris.be
Op zoek naar de prijsevoluties per gemeente in de eerste zes maanden van dit jaar? Eén adres: de online Vastgoedbarometer van Fednot.
De tool bevat gemiddelde prijzen en mediaanprijzen. Per gemeente is de prijsevolutie van de voorbije vijf jaar beschikbaar. Gemeenten onderling vergelijken kan makkelijk via een interactieve kaart.
Voor het eerst zijn ook voor deelgemeenten data beschikbaar.

Vastgoedmarkt van nabij opvolgen dankzij digitalisering
De snelheid waarmee Fednot de vastgoeddata verzamelt, analyseert en publiceert is te danken aan jarenlange investeringen in nieuwe technologieën.
Jan Sap, CEO van Fednot: “De gegevens van de Vastgoedbarometer worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de verkoopovereenkomst en worden aangevuld met data uit de akte zelf. Daarvoor schakelen we ook artificiële intelligentie in: om de privacy van cliënten te waarborgen, worden de data uit de verkoopakten eerst geanonimiseerd en pas daarna verzameld en geanalyseerd.”

Nieuw: de Jongerenbarometer
Voor het eerst onderzocht Fednot waar jonge kopers van huizen en appartementen het meest actief waren. Ook de prijscategorie waarin ze kochten, werd tot op gemeentelijk niveau geanalyseerd.

Hoe actief waren jonge kopers op de vastgoedmarkt?
19,5% van onze bevolking is 18 tot 30 jaar oud. Toch waren kopers van deze leeftijd in de eerste helft van 2022 goed voor een aandeel van 30% op de Belgische vastgoedmarkt.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Onze Jongerenbarometer geeft aan dat 31% van de huizen in ons land werd gekocht door jonge kopers. Voor appartementen lag het percentage iets lager: 26%.”

In welke prijscategorie kochten jongeren in ons land?
De mediaanprijs van een door jongeren aangekocht huis bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 275.000 euro. Net onder de mediaanprijs van een huis in België (280.000 euro), maar wel hoger dan het bedrag dat jongeren betaalden in 2021 (255.000 euro).
Voor een appartement bedroeg de mediaanprijs 224.000 euro. Opnieuw dichtbij de mediaanprijs van een Belgisch appartement in 2022 (230.867 euro) en hoger dan wat jongeren in 2021 betaalden (215.000 euro).

Prijzen in Vlaanderen
In Vlaanderen kochten jongeren 34% van de huizen en 28% van de appartementen.
Mediaanprijs voor een huis: 295.000 euro. Onder de Vlaamse mediaanprijs in 2022 (310.000 euro), maar boven de mediaanprijs die jonge kopers in 2021 moesten neertellen (287.000 euro).
Voor een appartement ging het om 230.000 euro. Onder de Vlaamse mediaanprijs (239.000 euro) en boven de prijs in 2021 (218.500 euro).

Vlaamse huizenmarkt: West-Vlaanderen het meest populair bij jongeren
Voor huizen was West-Vlaanderen de meest populaire provincie: 37% van de kopers was tussen 18 en 30 jaar. In de top 10 van de gemeenten staan maar liefst 5 West-Vlaamse locaties: Poperinge, Izegem, Wevelgem, Harelbeke en Zwevegem, met telkens meer dan 40% jonge kopers.
Oost-Vlaanderen was met een aandeel van 36% de tweede meest populaire Vlaamse provincie voor jonge huizenjagers. Ze kochten vooral huizen in Hamme (40%), Lede (39%), Oudenaarde (39%), Deinze (38%) en Lokeren (38%).
Limburg was goed voor de derde plek, met een aandeel van 35%. Pelt (46%), Heusden-Zolder (43%) en Bilzen (41%) waren de meest populaire gemeenten.

Appartementen in Vlaanderen: jongeren kochten vooral in Antwerpen
Wie als jonge koper dit jaar op zoek was naar een appartement, kwam het vaakst in de provincie Antwerpen terecht. 36% van de appartementen werden er gekocht door kopers tussen 18 en 30 jaar.
Mechelen (met 31% jonge kopers), Turnhout (32%) en Antwerpen (37%) waren er de populairste locaties.
In Limburg bedroeg het aandeel van jonge kopers voor appartementen 31%. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was dat een aandeel 27%.
Vlaamse hekkensluiter was West-Vlaanderen (14%), waar oudere kopers massaal actief waren aan de kust.  

Brussel en Wallonië
In Brussel was net geen 22% van de kopers van een appartement tussen de 18 en de 30 jaar oud. Ze kochten vooral in Sint-Gillis (bijna 33%) en Schaarbeek (bijna 30%). Voor huizen ligt het aandeel van
jonge kopers een stuk lager: 10%. Ze kochten vooral huizen in Brussel-Stad (17%) en Anderlecht (16%).  
In Wallonië waren er voor appartementen 18% jonge kopers, vooral in de stad Luik met een aandeel van ruim 23%. Voor huizen waren er in Wallonië 25% jonge kopers. Jongeren kochten vooral huizen in de provincie Henegouwen.


Ontdek de online Vastgoedbarometer: https://www.notaris.be/vastgoedprijzen     

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/update-vastgoedbarometer-prijzen-per-gemeente-en-deelgemeente-beschikbaar Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Waarom blokkeert de bank alle rekeningen bij een overlijden?]]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Bij een overlijden zijn de erfgenamen - partner of kinderen - verplicht om de bank te verwittigen. De bank zal dan alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner blokkeren en de kluizen verzegelen. Waarom doet de bank dit? En wat zijn de praktische gevolgen? Ontdek onze videotip!

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/waarom-blokkeert-de-bank-alle-rekeningen-bij-een-overlijden Mon, 08 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Kan ik mijn vermogen onbeperkt wegschenken aan mijn beste vriend/vriendin of aan een goed doel?]]> Soms wel, maar meestal niet. Alles hangt af van de vraag of je 'reservataire' (lees beschermde) erfgenamen hebt. Er zijn namelijk bepaalde erfgenamen die steeds een voorbehouden erfdeel of een reserve hebben ten opzichte van de schenker. In eerste instantie zijn dat de kinderen en de overlevende echtgenoot.

Kinderen hebben steeds recht op een deel van de nalatenschap: op de helft als énig kind; 1/4de als er twee kinderen zijn, 1/6de als er drie kinderen zijn. Als algemene regel geldt dat iedereen vrij over de helft van zijn vermogen kan beschikken. De andere helft staat 'geparkeerd' voor de reservataire erfgenamen.
Ook de echtgenoot is een beschermde persoon: die heeft steeds recht op de helft van het vermogen in vruchtgebruik, en minimaal heeft de echtgenoot steeds recht op het vruchtgebruik op de gezinswoning en de erin aanwezige huisraad.

De ouders hebben geen beschermd erfdeel. Als je geen kinderen hebt, maar je ouders nog leven, dan moet je er wel mee rekening houden dat zij elk recht hebben op één/vierde deel van je vermogen. Dat is hun wettelijk erfrecht, maar je kan ze perfect 'onterven' door een testament op te stellen of meer te schenken of na te laten aan andere erfgenamen of personen.

Mensen die geen kinderen hebben of geen langstlevende huwelijkspartner kunnen wel onbeperkt schenken.

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/kan-ik-mijn-vermogen-onbeperkt-wegschenken-aan-mijn-beste-vriend-vriendin-of-aan-een-goed-doel Fri, 05 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wat is de gratis verzekering 'accidenteel overlijden?']]> Ontdek het antwoord in onze nieuwe Notaristip!

Het zal je maar overkomen: overlijden in de periode tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en de ondertekening van de notariële akte. De erfgenamen zijn dan verplicht om het aangekocht goed over te nemen. Zij kunnen proberen de verkoopovereenkomst minnelijk te ontbinden, maar de verkoper kan dit weigeren… Brute pech? Niet als de koper de verkoopovereenkomst ondertekende bij de notaris. Ontdek onze videotip!

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-de-gratis-verzekering-accidenteel-overlijden Mon, 01 Aug 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Landbouwbarometer: prijs landbouwgrond stijgt minder snel dan in de afgelopen jaren]]> In de eerste helft van 2022 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met +0,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. In Vlaanderen steeg de prijs met +1,5%. In Wallonië was er een prijsdaling: -1,4%. Dat blijkt uit de nieuwe Landbouwbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De afgelopen jaren zat de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond stevig in de lift. In de eerste zes maanden van 2022 was de prijsstijging beperkt: +0,5%, zonder rekening te houden met een inflatie van 7,7%. Een landbouwgrond kostte in ons land gemiddeld 53.193 euro per hectare.
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Net zoals bij andere soorten vastgoed lijkt de periode van forse prijsstijgingen voorlopig achter de rug. De oorlog in Oekraïne zorgt ook in de landbouw voor onzekerheid, waardoor de markt van de landbouwgronden wat afkoelt.”

Prijzen in Vlaanderen en Wallonië
In Vlaanderen steeg de prijs met +1,5% naar een gemiddelde van 63.105 euro per hectare. In Wallonië daalde de prijs met -1,4% naar een gemiddelde van 37.011 euro per hectare.
In Vlaanderen moesten kopers gemiddeld 10.000 euro per hectare meer betalen voor een perceel landbouwgrond in vergelijking met het nationale gemiddelde. In Wallonië betaalden kopers zo’n 16.000 euro minder.
Een landbouwgrond in Wallonië kostte in de eerste helft van 2022 gemiddeld 26.000 euro minder dan in Vlaanderen. Het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië nam de afgelopen jaren alsmaar toe. Zo bedroeg het prijsverschil in 2017 gemiddeld 20.728 euro.

Prijsevolutie op 5 jaar tijd
In de periode 2017-2022 steeg de gemiddelde prijs per hectare van een landbouwgrond in ons land met +23,1%. Rekening houdend met een inflatie van 15,6% ging het om een reële prijsstijging van +7,5%.
In Vlaanderen bedroeg de prijsstijging voor inflatie in dezelfde periode +23,9%. In Wallonië ging het om +22,5%.

Vlaamse provincies
Landbouwgrond was in de eerste zes maanden van 2022 het duurst in de provincies Antwerpen (67.372 euro per hectare) en West-Vlaanderen (77.318 euro). Opvallend: in Limburg steeg de gemiddelde prijs per hectare met +11,8%. In Antwerpen daalde de prijs met -5,4%. Wellicht een tegenreactie na de forse prijsstijging van vorig jaar (+13%) .

Waalse provincies
In Wallonië was Luik in de eerste helft van 2022 de goedkoopste provincie met een gemiddelde prijs van net geen 35.000 euro per hectare. Luxemburg was de duurste provincie: de gemiddelde prijs klokte er af op 39.396 euro per hectare.
In Henegouwen, Luik en Luxemburg zat de gemiddelde prijs lichtjes in de lift. In Namen en vooral in Waals-Brabant daalde de prijs in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. 

Grote lokale verschillen
Landbouwgrond is een bijzonder specifieke markt met grote prijsverschillen per provincie en zelfs per gemeente. De gemiddelde prijs geeft een goed beeld van de algemene trend, maar zegt niet per se iets over een specifiek perceel.
Notaris Bart van Opstal: “Zo is niet verpachte grond veel meer waard dan pachtgrond waarvan de pacht nog lang loopt. Kopers doen voor een precieze prijsbepaling best beroep op een lokale vastgoedspecialist. Zo kan bijvoorbeeld een notaris uit de regio een schatting maken van de prijs voor het specifieke type grond dat een koper op het oog heeft.”

Oppervlakte
In de eerste zes maanden van 2022 bedroeg de gemiddelde oppervlakte van een perceel landbouwgrond in ons land 1,1 hectare. In vergelijking met 2021 werden percelen in België wat minder groot: -1,6%. In Vlaanderen bedroeg de gemiddelde oppervlakte 1,0 hectare (+4,2% in vergelijking met 2021). Landbouwgronden in Wallonië waren wat groter: gemiddeld 1,3 hectare (-8,5% t.o.v. 2021).  
West-Vlaanderen was qua oppervlakte een atypische provincie: met een gemiddelde van 1,9 hectare waren landbouwgronden er een stuk groter dan in de rest van Vlaanderen en Wallonië. In de eerste zes maanden van 2022 werden West-Vlaamse percelen gemiddeld ook een stuk groter: +22,1%. De kleinste percelen lagen in Vlaams-Brabant (0,5 hectare) en Limburg (0,6 hectare).

Bron:Fednot

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/landbouwbarometer-prijs-landbouwgrond-stijgt-minder-snel-dan-in-de-afgelopen-jaren Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0200
<![CDATA[Wat is een commandverklaring?]]> De persoon die het laatste bod heeft gedaan en dus als koper werd beschouwd verklaart dat hij in feite heeft gekocht voor iemand anders. Deze laatste (commandgever) zal geacht worden het verkochte eigendom rechtstreeks van de verkoper gekocht te hebben. Er is geen doorverkoop met tweemaal registratierechten te betalen. 

Het nut van de commandverklaring is vooral van praktische aard. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij de uiteindelijke koper zich niet onmiddellijk wil kenbaar maken. Er is dus sprake van een "ogenschijnlijke" koper die verschilt van de werkelijke koper. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de verkoper een hogere prijs zou kunnen bedingen, wetende dat de koper een emotionele of belangrijke waarde hecht aan het goed...

Voorwaarden om gebruik te maken van een commandverklaring

  1. De mogelijkheid om commandverklaring te kunnen doen moet uitdrukkelijk voorzien zijn in de voorwaarden van de openbare verkoop.
    Uiteindelijk moet de werkelijke koper (de command) bekend worden.
    Dit moet uiterlijk tegen de tweede werkdag na de toewijzing in authentieke vorm, dus bij notariële akte gebeuren. Bij een gerechtelijke openbare verkoop is de termijn 5 werkdagen. 
  2. Het moet zuiver en eenvoudig gebeuren d.w.z. zonder dat er veranderingen aan de voorwaarden en het voorwerp van de verkoop gebeuren. 

Het naleven van deze voorwaarden heeft belang voor uw portefeuille. Indien u deze voorwaarden niet naleeft zult u immers twee maal registratierechten betalen, alsof er twee aparte kopen hadden plaatsgevonden.

Verschil met sterkmaking en lastgeving

  • Bij lastgeving is de lastgever onmiddellijk gekend en de lasthebber handelt in opdracht van een vooraf gekende persoon.
  • Bij sterkmaking handelt de sterkmaker niet in eigen naam. Hij handelt alleen maar om te beloven dat de persoon voor wie hij zich sterk maakt, zal goedkeuren. Bij gebrek aan goedkeuring zal er schadevergoeding verschuldigd zijn, tenzij uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de sterkmaker zef persoonlijk gebonden is.

Bij commandverklaring handelt de commandnemer in eigen naam met de mogelijkheid een andere persoon binnen een bepaalde tijd in zijn plaats te doen stellen.

Bron:Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

]]>
https://notaris.be/nieuws-pers/detail/wat-is-een-commandverklaring-1 Fri, 29 Jul 2022 00:00:00 +0200